synonyms
Classes 
Synonym
SynonymCommunicator
SynonymHandler
SynonymQuery