org.bdval.signalquality
Classes 
BaseSignalQualityCalculator
KolmogorovSmirnovTest
KolmogorovSmirnovTestResult
SimpleSignalQualityCalculator
Enums 
BaseSignalQualityCalculator.OutputFileHeader